Windykacja należności

1
Monitoring należności

Kancelaria oferuje Państwu usługę polegającą na nadzorowaniu płatności Państwa klientów celem zminimalizowania opóźnień w płatnościach i zminimalizowania ryzyka niewypłacalności Państwa klientów, poprzez podejmowanie działań w sposób nie naruszający podstawowych relacji z klientami. Monitorując należności czuwamy nad ich spływem zgodnie z terminami płatności, przypominamy o zbliżających się terminach płatności, a w przypadku opóźnień stosujemy łagodne formy windykacji.

2
Negocjacje z dłużnikiem

Kancelaria, wykorzystując techniki komunikacji, negocjacji i mediacji, oferuje Państwu usługę polegającą na podjęciu negocjacji z dłużnikiem (także bezpośrednich) mających na celu m.in. dobrowolną spłatę przez dłużnika zadłużenia, terminowe regulowanie przez dłużnika bieżących i przyszłych zobowiązań, ustalenie rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika oraz jego majątku.

3
Restrukturyzacja zobowiązań

Kancelaria, wykorzystując ponad 14-letnie doświadczenie w windykacji należności, opracowuje warunki restrukturyzacji zobowiązań, przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty związane z restrukturyzowanymi transakcjami, w tym projekty aneksów, ugod czy porozumień, podejmuje działania zmierzające do uznania przez dłużnika długu, podejmuje także działania zmierzające do uzyskania przez wierzyciela dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności.

4
Windykacja przed-sądowa i sądowa

Kancelaria, wykorzystując m.in. techniki komunikacji, negocjacji i mediacji , podchodząc indywidualnie do każdego dłużnika, oferuje Państwu podjęcie działań zmierzających do polubownego wyegzekwowania od dłużnika zobowiązań na etapie przed-sądowym oraz do przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną postępowań sądowych w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

W toku postępowania sądowego przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, reprezentujemy Klienta na ewentualnych rozprawach. Mamy wieloletnie doświadczenie procesowe, w tym w postępowaniach cywilnych i gospodarczych - i to zarówno w postępowaniach uproszczonych, nakazowych, upominawczych, jak i przekazanych do postępowania zwykłego.

5
Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria nawiązała współpracę ze skutecznymi i angażującymi się w swoją pracę komornikami. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę prawną postępowań egzekucyjnych.  W toku postępowania egzekucyjnego jesteśmy w stałym kontakcie z komornikiem, przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma, monitorujemy prace komorników udzielając im niezbędnych informacji celem sprawnego, skutecznego i rzetelnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, na bieżąco uzyskujemy informacje o podjętych czynnościach i szansach na odzyskanie należności.

6
Ustalanie majątku dłużników

Zarówno w trakcie postępowania windykacyjnego, jak i po skierowaniu sprawy na drogę sądową, Kancelaria podejmuje działania mające na celu ustalenie majątku dłużnika, w tym wierzytelności, należących do dłużnika nieruchomości oraz zarejestrowanych na dłużnika pojazdów mechanicznych – tak, aby postępowanie egzekucyjne prowadzone było sprawnie i aby zwiększyć jego skuteczność. Dzięki temu, że w trakcie postępowania sądowego Kancelaria efektywnie wykorzystuje czas na ustalenie aktualnego majątku dłużnika, we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje konkretne składniki majątku, z którego komornik może prowadzić egzekucje nie tracąc czasu na poszukiwanie majątku.

7
Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Niejednokrotnie zdarza się tak, że Państwa dłużnicy ogłosili upadłość lub też zachodzą przesłanki do zgłoszenia upadłości. Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę związaną z tego typu postępowaniami. Możemy reprezentować Państwa w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, udzielić wszelkiej pomocy przy zgłoszenie wierzytelności, wyłączeniu przedmiotów z masy upadłości, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości itp. Na bieżąco kontaktujemy się z syndykiem celem uzyskania informacji o przebiegu postępowania upadłościowego, podjętych w sprawie czynnościach i szansach zaspokojenia wierzytelności.

 

8
Postępowanie przygotowawcze i karne

W przypadku podejrzenia popełnienia przez dłużnika przestępstwa lub wykroczenia, Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną, począwszy od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, po reprezentowanie Klienta w toczącym się postępowaniu.

Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących przywłaszczenia mienia, wyłudzenia, fałszowania dokumentów, działania na szkodę wierzyciela, niezgłoszenia upadłości itp.

9
Raport z podjętych czynności

W zależności od Państwa oczekiwań, na koniec każdego miesiąca lub/i na każde żądanie Państwa żądanie, Kancelaria składa szczegółowy raport z podjętych czynności, informując jednocześnie o etapie na jakim jest sprawa oraz szansach wyegzekwowania należności.

W przedłożonym przez Kancelarię raporcie zamieszczamy m.in. informacje o każdej podjętej przez Kancelarię czynności, terminie jej podjęcia oraz dokonanych ustaleniach.

Niezależnie od przekazanego raportu, skan każdego przygotowanego przez Kancelarie dokumentu, jak również skan każdego otrzymanego przez Kancelarie dokumentu na Państwa żądanie jest do Państwa przesyłany niezwłocznie po jego otrzymaniu lub sporządzeniu, dzięki czemu na bieżąco uzyskuje Państwo informacje o zleconych sprawach, jesteście w posiadaniu wszystkich wiążących się ze sprawą dokumentów, jak i zyskuje Państwo  informacje kiedy i jakie czynności zostały podjęte przez  kancelarie w zleconych jej sprawach.

Kancelaria

ul. Sławoja-Składkowskiego 3
lok. 169 (parter, klatka E)

02-497 Warszawa

Otwarte

poniedziałek i czwartek
9.00-17.30

wtorek, środa i piątek
9.00-18.00